Yokomenuchi advanced kokyunage

Ezra Shihan, 7th Dan shows variations on Kokyunage from Yokomenuchi attack. Ukemi by Keiron Doyle.