Komyokan Aikido Ezra Shihan showing morotedori Iriminage

Terry Ezra Shihan Teaching at Komyokan Dojo Birkenhead England showing a variation of Morotedori Iriminage as taught by him. Ukemi by Keiron Doyle.