Komyokan Aikido Ezra Shihan Nikkyo Variation

Terry Ezra Shihan showing a variation of nikkyo at Komyokan Dojo Birkenhead England. Uke is Jeramy Garmson.